Areal analyse

Arealanalyse

Der er på ejendommen flere søer over 100 m2
som er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelseslo­ven. Det betyder at der ikke må foretages ændringer herunder oprensning af uden amtets tilladel­se.

På ejendommen er der flere diger
som er beskyttet efter § 4 i Naturbeskyttelsesloven. Der er li­geledes et enkelt fortidsminde beskyttet af Naturbeskyttelsesloven
hvilket bl.a. betyder at jorden ikke må dyrkes nærmere end 2 m fra fortidsmindet. Skovrejsning er uønsket på den lave del af ejendommen. Særslev enge og arealerne på vejlen ligger i et område med SFL-udpegninger med mulighed for MVJ-ordninger.

Comments are closed.