Historie

Om Særslevgård

Ejendomsbeskrivelse
Særslevgården ejes og drives af Aage Lohmann Poulsen
Skippingevej 31
4460 Snertinge. Særslavgården består af to ejendommen hvis jorder støder op til hinanden. Udover Skippinge¬vej 31 horer Æblekærvej 4 også til. Til ejendommene horer 217 ha
der drives konventionelt med korn og frøavl. På ejendommene er der ligeledes svineavl med en besætning på 400 årssøer
10500 smågrise og 3000 slagtesvin. Derudover er der på ejendommene opført 5 750 MW vindmøller.
Landskabet omkring Særslevgården
Særslevgården ligger når landsbyen Særslev. Landsbyen Særslev er sandsynligvis opstået en¬gang i jernalderen under de store folkevandringer. Særslev betyder Sæars levn eller arvegods og Sæars må have været en høvding eller stormand. Indtil for ca. 200 ar siden la alle garde og huse i landsbyen. Dengang var der 7 garde i Særslev. Ved udskiftning 1780-1830 blev fællesjorden fordelt med 104 tdl. til hver gård og gårdene blev flyttet ud. Som tiden er gået
er disse udskifte¬de store ejendomme delt op og udstykket i mindre ejendomme til f.eks. gifte børn.
Særslevgården ligger uden for Særslev på vejen mod Skippinge. Ejendommen ligger i kanten af Særslev Enge
der støder op til Svinninge Vejle. Vejlen blev inddæmmet og tørlagt omkring
1860 lidt for Lammefjorden. Vejlen er sammen Lammefjorden dannet under sidste istid
som en inderlavning hvor isen gravede jorden ud for at skubbe den ud til randmorænen nord for Asnaes. Efter istiden er bundmorænelandskabet i på vejlen og på Lammefjorden udvisket af marine aflej¬ringer. Vejlen ligger mod ost mens landskabet vest for ejendommen er præget af bundmoræne¬landskabets bakker. Jorden på vejlen er meget lav og sandet (JB 2)
jorden på Særslev enge er meget svær lerjord (JB 8) mens resten af ejendommens jord er af god bonitet (JB 6).

Comments are closed.